Regulamin

Regulamin serwisu Dobrzejemy.pl


Art. 1  
Postanowienia ogólne


Serwis internetowy  Dobrzejemy.pl jest własnością firmy  FOOD FOR GOODNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Złotej Jesieni 22, 04-965 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415092, NIP 9522118811,
Przedmiotem działalności serwisu Dobrzejemy.pl jest umożliwienie Użytkownikom zakupienie menu spełniającego wymagania zasad zdrowego odżywiania się, przygotowywania potraw oraz  dostęp do szkoleń, publikacji i  innych informacji dotyczących  zdrowego odżywiania oraz produktów temu służących.
1.1. Korzystając z serwisu  www.Dobrzejemy.pl  użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
b) „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
c) „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą”;
d) „wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail w celach obsługowych”
e) „wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych od serwisu
     Dobrzejemy.pl środkami komunikacji elektronicznej”;
f) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora,
    przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną oferowanych przez serwis Dobrzejemy.pl”;
 g) „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji
     systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach
     czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu”

1.2. Użytkownikiem Konta w Serwisie może być pełnoletnia osoba fizyczna, która nie jest ubezwłasnowolniona choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin. Użytkownikiem Konta w Serwisie może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem  www.dobrzejemy.pl
1.3. Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

Art. 2
Definicje


Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
2.1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem  www.dobrzejemy.pl
2.2. Administrator – właściciel serwisu  www.dobrzejemy.pl
2.3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem  www.dobrzejemy.pl
2.4. Konto Użytkownika – konto prowadzone w serwisie Dobrzejemy.pl umożliwiające dostęp do zakupionego menu i innych usług serwisu, zawierające dane użytkownika zabezpieczone hasłem.
2.5. Abonament – opłacony dostęp do korzystania z płatnych zasobów serwisu (menu) Dobrzejemy.pl  zakupiony przez Użytkownika w czasie rejestracji w serwisie.  
2.6.  Menu – propozycja  5 posiłków dobranych na podstawie  preferencji określonych przez Użytkownika w zakładce „Moja rodzina” i spełniających wymagania prawidłowego odżywiania się,  wraz ze szczegółowym opisem przygotowania potrawy. Menu oparte jest na zasadach zdrowego odżywiania się i może nie spełniać oczekiwań wynikających z przyzwyczajeń kulinarnych użytkownika.

Art. 3
Prawa autorskie

3.1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmianami). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie ma prawa w żadnym stopniu korzystać z treści w celach komercyjnych. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu w jakimkolwiek innym zakresie jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.2. Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny na jakimkolwiek  polu eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody FOOD FOR GOODNESS sp. z o.o. niezgodnie z niniejszym regulaminem i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zabronione i zagrożone sankcjami wynikającymi z tej ustawy..


Art. 4
Usługi oferowane w serwisie

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :
- zakupu  menu zgodnie z warunkami ofertowymi ( usługa płatna, wymagająca rejestracji ),
- zakupu powierzchni reklamowej ( usługa płatna, wymagająca rejestracji ),
- dostępu do wybranych publikacji , ogłoszeń -  usługa bezpłatna, nie wymagająca rejestracji,
- dostępu do wybranych treści dotyczących zdrowego odżywiania (usługa wymagająca rejestracji),
- dostępu  do innych informacji dotyczących zdrowego odżywiania (zakup  produktów, uczestnictwa w szkoleniach/warsztatach na temat zdrowego odżywiania się - usługa bezpłatna, nie wymagająca rejestracji).


Art.5
Postępowania reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w serwisie  Dobrzejemy.pl  prosimy zgłaszać pisemnie na adres  FOOD FOR GOODNESS  Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 22, 04-965 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email : kontakt@dobrzejemy.pl
5.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.
5.3. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014.827) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


Art. 6
Dane osobowe i polityka prywatności


6.1. Administrator portalu gromadzi dane osobowe (imię, nazwisko,  adres e-mail, IP)  a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a portalem są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z portalem.

6.2. Administratorem danych osobowych jest firma  FOOD FOR GOODNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Złotej Jesieni 22, 04-965 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415092, NIP 9522118811
6.3. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
6.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem.


Art. 7
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.


Art. 8
Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

8.1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8.2.

8.1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8.2.